Wat zijn de regels voor vergunningvrij bouwen onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)?

Sinds 1 januari 2024 vervangt het Bbl het oude Bouwbesluit 2012. Gelden hier nog steeds de oude regels voor vergunningvrij bouwen?

Voorbeeld situatie

We nemen als voorbeeld een uitbreiding van 4,00 ...

Continue reading...

Nieuwe omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Omgevingswet is een wet in Nederland die als doel heeft om de regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te harmoniseren. Het doel is om de ruimtelijke ordening, bouw, milieu, natuur en waterbeheer in één wet te bundelen. De Omgevingswet werd oorspronkelijk gepland om in 2021 in werking te treden, maar dit is uitgesteld tot uiteindelijk 01-01-2024.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Continue reading...

Begin 2017 ben ik begonnen met het ontwerp voor de uitbreiding van de bestaande ligboxenstal aan de Nekkeveldweg in Zeewolde. In eerste instantie wilde mijn opdrachtgever alleen de mestkelder bouwen en pas in een latere fase de bovenbouw.

Uiteindelijk is toch besloten om de hele stal in één keer t...

Continue reading...

De uitbreiding van de ligboxenstal met een oppervlak van 3170 m² is begin 2017 van start gegaan en in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

De nieuwbouw is in het verlengde van de bestaande stal gebouwd, waardoor de totale lengte uitkomt op 164 m.
In totaal kunnen er nu 528 stuks melkvee en 4...

Continue reading...

Voor de nieuwbouw van een woonboot aan de Beloop (Blauwe Diamant) in Zeewolde is afgelopen week de omgevingsvergunning verleend.
Voor dit project heb ik het bouwkundige tekenwerk gemaakt en de bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie en MPG berekening).

De “fundering” bestaat uit een pr...

Continue reading...