Nieuwe omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Omgevingswet is een wet in Nederland die als doel heeft om de regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te harmoniseren. Het doel is om de ruimtelijke ordening, bouw, milieu, natuur en waterbeheer in één wet te bundelen. De Omgevingswet werd oorspronkelijk gepland om in 2021 in werking te treden, maar dit is uitgesteld tot uiteindelijk 01-01-2024.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

vanoloenaimnaarnieuwomgevingsloket
Van Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

De nieuwe Omgevingswet zal verschillende veranderingen met zich meebrengen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

  1. Omgevingsvisie en omgevingsplan: De wet introduceert een omgevingsvisie op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hierin worden de langetermijndoelen voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Gemeenten zullen ook een omgevingsplan moeten opstellen, waarin de regels en voorschriften voor een specifiek gebied worden vastgelegd.
  2. Vergunningen: De Omgevingswet introduceert één geïntegreerde omgevingsvergunning die verschillende toestemmingen en vergunningen combineert. Dit betekent dat er minder verschillende vergunningen nodig zijn voor activiteiten in de fysieke leefomgeving.
  3. Participatie: De wet stimuleert participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van plannen en besluiten. Er worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd om participatie te bevorderen, zoals het omgevingsloket en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.
  4. Duurzaamheid: De Omgevingswet legt meer nadruk op duurzaamheid en de energietransitie. Het bevordert het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en legt regels vast voor het verminderen van CO2-uitstoot.
  5. Digitalisering: De wet introduceert het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), een digitaal systeem waarin alle informatie over de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd. Dit maakt het gemakkelijker om informatie te raadplegen en vergunningaanvragen digitaal in te dienen.

De Omgevingswet heeft tot doel om de regels en procedures omtrent de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen, transparanter te maken en beter op elkaar af te stemmen. Het is bedoeld om een integrale benadering van de leefomgeving te bevorderen en meer ruimte te geven aan lokale afwegingen.

Inmiddels staat een (demo pagina) van het nieuwe Omgevingsloket online.

Meer informatie en de actuele stand van zaken is te vinden op InfoMil; "Van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket"

Next Post Previous Post